Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Akcja Lato

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami Akcji Lato 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury oraz jego Filiach
Zapisy od 13 czerwca 2017r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach Akcji Lato 2017

GOK w Nieporęcie
Filia GOK w Beniaminowie
Filia GOK w Wólce Radzymińskiej
Filia GOK w Kątach Węgierskich
Filia GOK w Zegrzu Południowym
Filia GOK w Stanisławowie Drugim


Karta uczestnika Akcji Lato 2017 pdf
Regulamin Akcji Lato 2017
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie


Termin i harmonogram akcji:
Akcja odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury,w godz. od 10.00 do 14.00, w terminach podanych poniżej:
- Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, w terminie:
31.07-25.08.2017
- Filia GOK w Beniaminowie; Beniaminów 15, 05-127 Białobrzegi, w terminie:
03-14.07.2017; 14-25.08.2017
- Filia GOK w Kątach Węgierskich, ul. Kościelna 22, w terminie:
03-14.07.2017; 14-25.08.2017
- Filia GOK w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo, w terminie
17.07.-04.08.2017; 21-25.08.2017
- Filia GOK w Wólce Radzymińskiej, ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska, w terminie
03-14.07.2017; 14-25.08.2017
- Filia GOK w Zegrzu Południowym, Osiedle Wojskowe 13, w terminie:
31.07-25.08.2017

Zapisy i opłaty:
1.
Zapisy na akcję przyjmowane są w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury
oraz jego filiach, telefonicznie oraz drogą elektroniczną do 30.06.2017
(termin składania wniosków może zostać przedłużony).
2. W Akcji Lato mogą uczestniczyć dzieci od szóstego roku życia.
3. Obowiązkowe jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna karty uczestnika Akcja Lato 2017
4.
Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu na listę decyduje
kolejność zapisów. Pierwszeństwo mają dzieci z Gminy Nieporęt.oraz osoby
zapisujące się na cały tydzień akcji. Opłata za tydzień udziału w akcji
wynosi 30 zł. Posiadaczom Karty 3+ przysługuje 50% zniżka. Wycieczki i
wyjazdy stanowią odrębny koszt. Opłat należy dokonać co najmniej tydzień
przed udziałem w Akcji Lato.
6. Opłaty za udział w Akcji Lato
przyjmowane są gotówką, w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury z siedziba
Nieporęcie lub przelewem na konto:
Gminny Ośrodek Kultury, ul.
Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, Bank Spółdzielczy O/Nieporęt 10 8013 1029
2003 0070 6120 0001, „tytułem”: Akcja Lato 2017, imię i nazwisko
dziecka, wskazanie miejsca zapisu, terminy.
7. Wpłata jest faktyczną
opłatą za zajęcia, a nie rezerwacją miejsca. Wpłaty nie podlegają
zwrotom w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach lub rezygnacji z
Akcji Lato 2017.
8. Wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka:
1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez organizatora, tj. 10.00 – 14.00.
2. Odbiór dziecka z Akcji możliwy jest tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.
3.
Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszy złożeniu
pisemnego oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uczestnicy akcji nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań.
5.
Rodzic lub prawny opiekun oddaje dziecko bezpośrednio pod opiekę
instruktora i odbiera dziecko, zgłaszając się do instruktora. Dziecko
wracające samodzielnie ma obowiązek powiedzieć o tym fakcie opiekunowi.

Obowiązki uczestników:
1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż.
2. Wykonywać polecenia wychowawców.
3. Przestrzegać harmonogramu dnia.
4. Brać udział w realizacji programu akcji.
5. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
6. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.
7. Nie oddalać się od grupy bez zgody wychowawców.
8. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.

Obowiązki organizatora:
1. Zapewnienie opieki we wskazanych godzinach.
2. Zapewnienie sprzętu i pomocy do zajęć.
3. Przyjmowanie wpłat.
4. Organizowanie zajęć odpowiadających wiekowi dziecka.

Uczestnicy mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Udziału w zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas akcji,
3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
akcji, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Postanowienia końcowe:
1. Placówka nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika.
2.
Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji przez uczestnika, skutkować będzie
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji
bez zwrotu kosztów pobytu.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko.
4. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor GOK Nieporęt i Kierownicy Filii GOK Nieporęt.


Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a
05-126 Nieporęt
Tel.: 22 774 83 26
e-mail: kultura_nieporet@wp.pl
nieporet@goknieporet.pl

Filia Beniaminów
Adres: ul. Fortowa 15, Beniaminów
05-127 Białobrzegi
Tel.: 22 774 87 81
e-mail: beniaminow@goknieporet.pl

Filia Kąty Węgierskie
Adres: ul. Kościelna 22
05-126 Nieporęt
Tel.: 22 774 86 22
e-mail: iwona.kupisiewicz@wp.pl

Filia Stanisławów Drugi
Adres: ul. Wolska 71a
05-119 Legionowo
Tel.: 22 772 70 05
e-mail: stanislawowdrugi@goknieporet.pl

Filia Zegrze Południowe
Adres: Osiedle Wojskowe 13
05-130 Zegrze Południowe
Tel.: 22 767 03 47
e-mail: zegrze.goknieporet@wp.pl

Filia Wólka Radzymińska
Adres: ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska
05-126 Nieporęt
Tel.: 22 732 21 89
e-mail: ankapiesio@gmail.com
Umieszczono: 09.06.2017 r., godz. 17.04